นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5 เข้าชมวันนี้
  • 442 เข้าชมเดือนนี้
  • 9,459 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ 039-581018 หรือ 02-6677000 ต่อ 214204 โทรสาร 039-581361

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรของเร่งด่วนขาเข้า ณ ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 สิงหาคม 2564 11:25:2210
2 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2 กุมภาพันธ์ 2564 10:29:1329
3 การนำเข้า-ส่งออกภาชนะบรรจุหมุนเวียนระหว่างประเทศ25 ธันวาคม 2563 13:20:2433
4 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจัดตั้งโรงพักสินค้ำเพื่อตรวจปล่อยของขำเข้ำและบรรจุของขำออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่ำเรือรับอนุญำต (รพท./Inland Container Depot: ICD) (N)24 พฤศจิกายน 2563 16:09:1924
5 คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป (N)24 พฤศจิกายน 2563 16:08:0431
ผลลัพท์ทั้งหมด 5 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรคลองใหญ่
เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
หมายเลขโทรศัพท์ : 039-581018
อีเมล์ : 72170000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรคลองใหญ่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ